Przyjęcie Karty przez Ekipę z Izbicy Kujawskiej

Małżeństwo na drodze do świętości

        W parafii Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej, w kościele filialnym św Floriana „na pustyni”, podczas uroczystości odpustowej ku czci patrona, w sobotę 3 maja miało miejsce podniosłe wydarzenie. Cztery małżeństwa z parafii przyjęły Kartę Ruchu Equipes Notre-Dame.

 

TEKST : Mirosława Sieradzka

 

          Wcześniej, przez blisko dwa lata małżonkowie uczestniczyli w pilotażu prowadzonym przez Hannę i Kazimierza Brezów. Doradcą duchowym izbickiej ekipy był proboszcz parafii Izbi­ca Kujawska ks. prałat Leonard Fic. To on zainicjował END w parafii, on tez towarzyszył małżonkom w duchowych przy­gotowaniach do przyjęcia Karty i wejścia na drogę życia w peł­ni chrześcijańskiego.

 

          Eucharystii w kościele św. Floriana przewodniczył i homilie wygłosił ks. Andrzej Pryba MSF, znawca problematyki z zakre­su teologii małżeństwa i rodziny. Wyjaśnił on, ze ruch END jest ruchem duchowości małżeńskiej, proponującym członkom życie w ekipie i konkretne środki, aby pomaga im we wzrasta­niu w małżeństwie i rodzinie, w miłości do Boga i drugiego człowieka. Kapłan zwrócił uwagę, ze ekipa nie jest celem sa­mym w sobie; służy pogłębianiu daru sakramentu małżeństwa i jego przezywaniu we wspólnocie chrześcijańskiej poprzez wy­pełnianie zadań, formacje. Są to: regularne słuchanie i rozwa­żanie słowa Bożego, codzienna modlitwa osobista i małżeńska (rodzinna), dialog małżeński, reguła życia, coroczne rekolek­cje. Ekipa jako wspólnota, która spotyka się w imię Chrystusa, dzieli się swoim życiem, realizacją zadań, wspiera się na dro­dze do poznawania Boga i otwiera na bliźniego.

          Po homilii Anna i Tadeusz Kostkowscy (para odpowiedzial­na sektora kujawskiego) powitali i przedstawili małżonków pragnących przyjąć Kartę END. Następnie członkowie nowo powstałej ekipy złożyli uroczyste przyrzeczenie wobec pary odpowiedzialnej i innych małżeństw obecnych na uroczysto­ści. Każde małżeństwo otrzymało Kartę END i obraz Świętej Rodziny.

Więcej zobaczyć można klikając w logo END

          Ekipa tworzy się tam, gdzie kilka małżeństw pragnie pogłębie­nia daru sakramentu małżeństwa i chce skorzystać z drogi pro­ponowanej przez Equipes Notre-Dame. W sercach małżonków musi zrodzić się pragnienie „wypłynięcia na głębie”. Gdy taka potrzeba zaistnieje, ruch kieruje do nich parę pilotującą, której zadaniem jest przedstawienie dokumentów i celu ruchu, wpro­wadzenie zainteresowanych w metody i system pracy w ekipach. Po określonym czasie małżonkowie wyrażają wole pozostania w Ruchu lub rezygnacji z tej drogi. Małżeństwa z Izbicy Kujaw­skiej zdecydowały, ze po okresie przygotowania chcą kontynu­ować swoją przygodę z Chrystusem. Przyjmując Kartę, oficjalnie zajęły miejsce w gronie członków wielkiej rodziny Equipes No­tre-Dame: Ruchu, który tuż przed II wojną światową założył w Paryżu ks. Henri Caffarel. Ruchu, do którego obecnie należy ok. 60 tys. małżeństw w 70 krajach świata.