top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                                                                                                                    Izbica Kujawska  dnia 8.02.2018r.

 

 

Działając w  imieniu Parafii Rzymskokatolickiej

pw. Wniebowzięcia NMP,

zapraszam do złożenia oferty.

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie: „Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej”.

2.Wspólny słownik zamówień CPV

Kod CPV: 454530000-7,

3.Szczegółowy zakres prac które trzeba wykonać przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia. Stanowi on podstawę do wyceny prac, których wartość należy podać na druku oferty cenowej (załącznik nr 1).

4.Przedmiot umowy może być realizowany etapami. Realizacja poszczególnych etapów uzależniona będzie od pozyskiwania środków finansowych (dotacji) przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zawierał umowy na każdy etap osobno.

5.W roku 2017 zamawiający zaplanował wykonać roboty na części elewacji wschodniej z pozycji przedmiarowych w  ilości:

Poz. 44- 115m2

Poz. 45- 115m2

Poz. 46-46m2

Poz. 47- 80,5m2

Poz. 48-80,5m2

Poz. 49- 1,9m

Poz. 50-6,1m

Poz. 51-6,2m

Poz. 52-0,17m3

Poz. 53-7msc

Poz. 54-9msc

Poz. 55-3msc

Poz. 56-106,18dm3

Poz. 57-1105,89dm2

Poz. 58-0,2m3

Poz. 59-9szt.

Poz. 60-115m2

Poz. 61-9m

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu oraz zakresu robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania na realizację zadania w roku bieżącym oraz kolejnych latach.

7. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonany i zamontowany przedmiot umowy, na okres 3 lat, od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego przez Inwestora.

II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

1.Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP,

2.Adres zamawiającego: 87-865 Izbica Kujawska ul. Toruńska 2

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Wykonawcy, którzy nie przedłożą wraz z ofertą kosztorysu ofertowego  i oświadczenia w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych  zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie.

2.Wykonawcy którzy złożą ofertę cenową, kosztorys ofertowy oraz oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych bez podpisu przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie.

IV. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM BENEFICJENT BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

    WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

 Kryteria wyboru:

- cena ofertowa (waga kryterium 100 %) (Pc),

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę

punktów obliczonych ze wzoru:

 

 

                C min                                            Pc – liczba punktów w zakresie ceny

Pc = --------------------- x 100 pkt.              C min – najniższa cena spośród złożonych ofert

                C bad                                            C bad – cena badanej oferty

 

                                                                   

 

V. TERMIN I  MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY.

Ofertę należy  złożyć do dnia 22.02.2018 r. w kancelarii parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP,  87-865 Izbica Kujawska ul. Toruńska 2

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie  „Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej” w zakresie przewidzianym w 2017 roku należy wykonać do dnia 30.11.2018r. Termin zakończenia prac może ulec zmianie w przypadku narzucenia terminu zakończenia prac poprzez jednostkę/i dotującą/ych w/w zadanie. Jeżeli zamawiający nie uzyska dofinansowania na całość zadania to terminy na następne etapy robót będą ustalane w zależności od wyznaczenia terminów zakończenia  przez dotującego/ych.

VII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych udzielanych przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

1. Oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 3).

2.Kosztorys ofertowy

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

2.Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1.Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

2.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.Ofertę należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami.

4. Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie.

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------

                Podpis i pieczęć Zamawiającego

 

 

 Załącznik nr 1 - Druk oferty

 Załącznik nr 2 - Przedmiar  robót                                                    

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych 

bottom of page